Geri Dönüşüm Nedir?

Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilebilme imkanı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçerek üretim sürecine dahil olması süreçlerinin tamamına geri dönüşüm denir.

Geri dönüşüm işlemi dört aşamada gerçekleşir. Bunlar aşağıda yer almaktadır.
1- Kaynakta ayrı toplanması
Değerlendirilebilir atıklar, oluştukları yerde çöplerden ayrılarak biriktirilir.
2- Sınıflama
Kaynağında ayrı toplanan atıklar, cam, metal-plastik ve kâğıt bazında sınıflandırılır.
3- Değerlendirme
Atıklar, fiziksel ve kimyasal değişimler geçirerek yeni bir malzeme olarak ekonomiye geri döner.
4- Yeni ürünü ekonomiye kazandırma
Geri dönüştürülen ürün, yeni bir malzeme olarak kullanıma sunulur.

Geri Kazanım Nedir?

Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması işlemidir. Geri kazanım işleminin faaliyet alanlarına göre birçok farklı yöntemi vardır.

Geri kazanılacak atıkların cinsleri, türü vb. kullanım alanlarına göre geri kazanım yöntemleri belirlenir.

Geri Kazanım Tesisi Nasıl Olmalıdır?

Geri kazanım tesisine ait şartlar aşağıda yer almaktadır;

 • Faaliyet gösterilen alanının zeminin beton olmasıdır. Yönetmelik şartlarına uygun olarak beton kalınlığına dikkat edilmelidir.(25 cm)
 • Tamamen kapalı olmaması durumunda, etrafı dışarıdan görülmeyecek şekilde en az iki metre yüksekliğinde çevrili, temiz, bakımlı veya boyalı olmalıdır.
 • Yıkama işlemi sonrası oluşan atık sular için toplama kanalları ve ızgara sistemine sahip olmalıdır.
 • Gelen, geri dönüştürülen ve satılan ambalaj atıklarına ait bilgilerin kaydedildiği veri kayıt sisteminin bulunmalıdır.
 • Çalışan personelinin sayısına ve çalışma şartlarına uygun olarak düzenlenmiş tuvalet, lavabo, soyunma odası, yemekhane ve sosyal ünitelerinin bulunması zorunludur.
Geri Kazanım Nedir

Geri Kazanım Tesisi Lisansı

Çevre lisansı alınması aşamasında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3 C bölümünde yer alan Teknik Uygunluk Raporunda bu Yönetmeliğin Ek-19’unda verilen bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur. Bu kriterleri sağlayan tesislere bakanlık tarafından geri kazanım lisans verilir. Hangi atık geri kazanımı yapılacak ise o geri kazanıma ait şartları da tesisin sağlanması ve uygun bulunması gereklidir.

Geri Dönüşümü Olan Maddeler(Atıklar) Nelerdir?

Tehlikeli Atıklar; Kanserojen, toksik, patlayıcı, tutuşabilen, korozif, tahriş edici vb. özelliklerinden dolayı insan sağlığı ve çevre bakımından risk teşkil eden atıklara tehlikeli atık denir.  Bir atığın tehlikeli olup olmadığına karar vermede esas alınan ölçütler:  

 • Atığın bileşimi
 • Atık içindeki bileşenlerin miktarları
 • Atık içindeki bileşenlerin kimyasal reaktifleri
 • Atığın fiziksel durumu
 • Atığın çevredeki etkileri ve kalıcılığı, şeklinde özetlenebilir.

Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması;

 • Tehlikeli atıkların sınıflandırılmasında tehlike derecesi, kaynağına göre, yanıcı, parlayıcı, korozif, reaktif, zehirli olma özelliklerine göre sınıflandırılır.
 • Atıklar fiziksel durumuna göre katı, çamurumsu, toz, sıvı, gaz, yanabilir ve yanamaz şeklinde de sınıflandırılabilir.

Tehlikeli Atık Türleri ve İçerikleri;

 • Tehlikeli madde ile kontamine olmuş ambalajlar (boya kutuları, kimyasal kapları, yağ teneke ve varilleri vb. kısacası, üzerinde tehlikelilik işareti (yanıcı, parlayıcı, toksik(Zehirli) çevreye zararlı gibi bulunan ambalajlar)
 • Atık Yağlar (Motor, makine ve türbin yağları, sentetik ve mineral yağlar, emülsiyon ve solüsyonlar vb’leri).
 • Metallerin mekanik olarak işlenmesi esnasında oluşan ve yağ bulaşmış atıklar (yağlı metal talaşları, metalik çamurlar vb.leri.).
 • Yağlı araç parçaları,
 • Tehlikeli madde ile pislenmiş bez, eldiven, üstübü gibi atıklar,
 • Boya ve vernik kalıntıları,
 • Eski piller ve aküler
 • Organik solventler,
 • Flüoresan lambalar, kartuş ve tonerler,
 • Pestisitler: İnsan ve çevre sağlığına zarar maddeleri bütününe denir. Pestisitler sınıfları aşağıda yer almaktadır;
 1. İnorganik maddeler
 2. Doğal organik maddeler( Bitkisel ve petrol yağları gibi)
 3. Sentetik organik maddeler(Klorlu Hidrokarbonlar, Organik fosforlular ve diğer sentetik organik maddeler örneğin azotlu bileşikler
 • Asbest içeren maddeler,
 • Filtre tozları, Siyanür içeren sertleştirme tuzları,
 • Metal içeren boya ve fosfat çamuru,
 • Yağ içeren kablo atıkları,
 • Fotoğrafçılık endüstrisinden kaynaklanan film banyo suları

Türkiye’deki Tehlikeli Atık Durumu; Ülkemizde genel olarak bulunan tehlikeli atıklar şunlardır;

 • Motor, makine, mineral ve benzeri atık yağlar
 • Boya kutuları, yağ tenekeleri, kimyasal kaplar gibi kontamine olmuş ambalajlar
 • Yağlı araç parçaları
 • Eski piller ve aküler
 • Tehlikeli madde kullanımında kirlenen bez, eldiven ve benzeri atıklar
 • Boya ve vernik kalıntıları
 • Civalı ve floresan ampuller, kartuş ve tonerler
 • Arıtma Çamurları vb. 
Tehlikeli Atık Geri Dönüşümü

Tehlikesiz Atıklar;  Kullanımı sonucu çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen atıklar bütününe tehlikesiz atık denir. Tehlikesiz atıklar genel olarak şu şekilde gruplandırılır;

1.Evsel atıklar

2.Evsel nitelikli tehlikesiz atıklar

3.Ambalaj atıkları

Tehlikesiz atık içerikleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

Mutfak ve bahçe atıkları;
Organik (karbon bazlı) malzemeler biyolojik olarak parçalandığında (solucanlar ve bakteriler tarafından parçalandığında) içeriği zengin, ufalanabilen, toprak benzeri bir malzemeye yani komposta dönüşür. Mutfak ve bahçe atıklarının neredeyse yarısı bu şekilde değerlendirilebilir. Kompost bahçelerde kullanmak için idealdir.

Kağıt ve karton;
Bazı malzemelerin aksine, kağıt birçok kez geri dönüştürülebilir. Kağıt atıkları hamur haline getirilerek yeni kağıt yapımında ham madde olarak kullanılabilmektedir.

Metal;
Çöpe atılan metal atıkların çoğunu yiyecek ve içecek kutuları teşkil etmektedir. Tipik olarak bu kutular eritilebilen ve yeni gıda kutuları haline getirilebilen çelikten yapılır. İçecek kutuları genellikle daha ince ve daha hafiftir ve çok kolay bir şekilde geri dönüştürülebilen alüminyumdan yapılmıştır. Alüminyum madenciliği enerji yoğun ve çevreye zararlı bir süreçtir. Bu nedenle atık alüminyum kutuların değeri oldukça yüksektir.

Ahşap;
Geleneksel ve sürdürülebilir bir materyal olan ahşabın geri dönüşümü insanlık tarihi boyunca yapılmıştır. Atık ahşap, genellikle geri dönüştürülmüş ahşap döşeme veya bahçe zemin kaplaması gibi yeni ahşap ürünlerine dönüştürülür. Atık ahşaplar laminat ve kompozit malzeme yapımında yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yakıt olarak da kullanımı mümkündür.

Cam;
Cam geri dönüşümü en kolay olan atık çeşididir. Atık cam şişeler ve kavanozlar eritilerek tekrar tekrar kullanılabilir. Cam atıkları çöpe atmamamız gerekmektedir çünkü kırılan camlar atık sahalarında besin arayan sokak canlılarına zarar vermektedir. Bu nedenle cam atıklarını belediyelerin belli bölgelere yerleştirdikleri atık cam toplama noktalarına götürmek gerekmektedir. Bu noktalarda renlerine göre ayrılan cam atıklar, atık işleme merkezine aktarılır. Burada belli süreçlerden geçen cam, tekrar ürün olarak raflarda yerini alabilir.

Plastik;
Plastikler doğal ortamlar için en fazla tehdit içeren atık çeşididir. Doğal ortamda bozulmadan uzun süre dayanırlar. Çok hafif olmaları nedeniyle denizlere sürüklenerek, denizlerin ve plajların kirlenmesine neden olurlar. Deniz canlılarının yaşamını tehdit ederler. Plastiklerin geri dönüşümü nispeten daha zordur.Çok farklı türde plastik atık bulunduğu için herbir tür farklı süreçlerden geçmektedir.

Beton;
Her yer sürekli yıkılıp yeniden yapılırken, yıkım esnasında tonlarca moloz çıkıyor. Peki bu moloz nereye gidiyor? Betonun da geri dönüşümü mümkün. Beton parçalar, yıkım alanlarından toplanarak kırma makinalarının bulunduğu yerlere getirilerek, kırma işleminden geçirilir ve ufak parçalara bölünür. Bu malzemeler yeni işlerde çakıl olarak kullanılabildiği gibi aynı zamanda eğer içeriğinde katkı maddeleri yoksa yeni beton için kuru harç olarak da kullanılabilir.

Atıkların Geri Dönüşümü Neden Önemlidir?

Hepimiz tüketimi azaltır, tekrar kullanır ve geri dönüşüme katkı sağlarsak dünya kaynaklarının gelecek kuşaklara da kalmasını sağlayabiliriz. Geri dönüşüm; malzemelerin değerlendirilmesini sağlar ve atık depolama – yakma ihtiyacını azaltır, çevre kirliliğinin azaltılmasına katkısı olur. Geri dönüşüm sadece malzeme tasarrufu sağlamaz aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlar.

Aslında geri dönüşüm tahmin edildiği kadar zor değildir. Sadece alışkanlıkların değişmesi ve çöpün kaynağında ayrıştırılması bile sürecin hızlanmasına fayda sağlayacaktır. Geri dönüşüm evde başlar. Geri dönüşüme bir bütün olarak bakılmalıdır. Asıl fikir; azalt, yeniden kullan ve geri dönüştür. Herkes üstüne düşeni yaptığında çok büyük farklar yaratacağımızın farkında olmalıyız.

Plastik Geri Dönüşümü Nasıl Yapılır?

Plastik geri dönüşüm süreci basitçe şu aşamalardan oluşur:

 • Plastik atıkların toplanması,
 • Plastiğin kategorilerine göre ayrılması,
 • Plastiğin parçalanması,
 • Plastiğin yıkanması, plastiğin eritilmesi ve paketlenmesi.

Her bir adımın kendi içindeki süreci, plastik reçineye ve plastik ürünün türüne bağlı olarak değişir.

Çoğu plastik geri dönüşüm tesisi  ise aşağıdaki iki adımlık süreci kullanır:

Birinci Adım: Plastikler otomatik olarak veya elle ayrılır. Plastik atık, istenmeyen maddelerden ayrılır.

İkinci Adım: Plastikler yeni bir şekle dönüştürülmek üzere eritilir ya da küçük parçalara bölünür ve granül haline getirilmek üzere eritilir.

Metallerin Geri Dönüşümü Nasıl Yapılır?

Metal hurdalar genel anlamda ikiye ayrılır. Bunlar;

 • Demirli metal hurdalar
 • Demir dışı metal hurdalar

Metal ürünlerin geri dönüşümündeki en önemli unsur defalarda geri dönüştürülebilir özellikte olmasıdır. Metal geri dönüşümleri aşağıda yer almaktadır;

 1. Ayrıştırma
 2. Sınıflandırma
 • Kırma
 1. Parçalama
 2. Öğütme
 3. Presleme

Geri Dönüşüm İşaretleri Nelerdir?

Genelde kullanılan işaretler aşağıdaki gibidir.

Geri Dönüşüm İşaretleri

Geri Kazanım Payı Nedir?

Piyasaya sürenleri tarafından herhangi bir sebeple iade alınan ve mahsuplaşması yapılan ürünlerin bütünlüğü değiştirilmeden bir takım yenileme ve tamir süreçlerinden geçirilerek “yenilenmiş ürün” olarak piyasaya arz edilen ürünlerden Geri Kazanım Katılım Payı tahsil edilir.